حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۲

کز شاعران نوندمنم و نوگواره

یک بیت پرنیان کنم از سنگ خاره