حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۳

ای خون دوستانت به گردن، مکن بزه

کس برنداشتست به دستی دو خربزه