حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۴۵

یک سو کشمش چادر، یک سو نهمش موزه

این مرده اگر خیزد، ورنه من و چلغوزه