حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۴۶

ناگاه برآرند ز کنج تو خروشی

گردند همه جمله و بر ریش تو شاشه