حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۸

ماه تمامست روی دلبرک من

وز دو گل سرخ اندر و پر گاله