حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۰

بزرگان جهان چون بند گردن

تو چون یاقوت سرخ اندر میانه