حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۱

زلفینک او نهاده دارد

بر گردن هاروت زاو لانه