حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۵۲

ندارد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز

ببرد نسل این هر دو، نبرد نسل فرزانه