حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۵۵

مهر جویی ز من و بی مهری

هده خواهی ز من و بیهده‌ای