حمایت از گنج نما




 

شمارهٔ ۱۵۷

گه در آن کندز بلند نشین

گه بدین بوستان چشم گشای