حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۸

کار بوسه چو آب خوردن شور

بخوری بیش، تشنه‌تر گردی