حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۹

بتا، نخواهم گفتن تمام مدح ترا

به شرم دارد خورشید اگر کنم سپری