حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۰

من کنم پیش تو دهان پر باد

تا زنی بر لبم تو زابگری