حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۱

باغ ملک آمد طری از رشحهٔ کلک وزیر

زان که افشک می‌کند مر باغ و بستان را طری