حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۲

چه نیکو سخن گفت؟ یاری بیاری

که: تا کی کشم از خسر ذل و خواری؟