حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۳

نیل دمنده تویی به گاه عطیت

پیل دمنده به گاه کینه گزاری