حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۴

مرا با تو بدین باب تاب نیست

که تو راز به از من به سر بری