حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۵

آهو ز تنگ کوه بیامد به دشت و راغ

بر سبزه باده خوش بود اکنون، اگر خوری