حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۶

از خر و پالیک آن جای رسیدم که همی

موزهٔ چینی می‌خواهم و اسب تازی