حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۷

جهانا، همانا کزین بی‌گناهی

گنه کار ماییم و تو بی کنازی