حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۶۸

به جمله خواهم یک ماهه بوسه از تو، بتا

به کیچ کیچ نخواهم که فام من توزی