حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۹

ای آن که از عشق تو اندر جگر خویش

آتشکده دارم سد و بر هر مژه ای ژی