حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۰

ازو بی اندهی بگزین و شادی با تن آسانی

به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی؟