حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۱

شدم پیر بدین سان و تو هم خود نه جوانی

مرا سینه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی