حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۶

جز برتری ندانی، گویی که آتشی

جز راستی نجویی، ماناتر از وی