حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۷

ای مایهٔ خوبی و نیک نامی

روزم ندهد بی تو روشنایی

        

شمارهٔ ۱۷۶ >