حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۰ - در نکوهش مقلدان

خاقانی آن کسان که طریق تو می‌روند

زاغند و زاغ را روشن کبک آرزوست

بس طفل کارزوی ترازوی زر کند

نارنج از آن خرد که ترازو کند ز پوست

گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار

کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست