حمایت از گنج‌نما
 

در دعای ممدوح خداوند زاده

خداوندا، به ارواح بزرگان

که یوسف را نگه داری ز گرگان

بزرگش دار در دانش چو یوسف

عزیز مصر گردانش چو یوسف

برنجش را ز باد غم مکن پست

به خواری دشمنانش را ببر دست

به پیش خواجه رونق بخش و نورش

مدار از سایهٔ این خواجه دورش