حمایت از گنج‌نما
 

مثنوی

غلامی میکنم تا زنده باشم

بمیرم، همچنانت بنده باشم

مرا دم بعد ازین امیدواری

روان گردان، به امیدی که داری

< آگاه شدن مع...

        

غزل >