حمایت از گنج‌نما
 

آگاه شدن معشوق از حال عاشق

چو بشنید این سخن، بر زاری او

بتندید از پریشان کاری او

به دل در دشمنی چیزی نبودش

ولی در دوستی می‌آزمودش

< خلاصهٔ سخن

        

مثنوی >