حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

کسی کو آزمود، آنگاه پیوست

نباید بعد از آن خاییدنش دست

چو پیوندی و آنگاه آزمایی

ز حیرت دست خود بسیار خایی

دل عاشق سکونت پیشه باید

عزیمت را نخست اندیشه باید

< حکایت

        

آگاه شدن مع... >