حمایت از گنج‌نما
 

تمامی سخن

اگر با عقل داری آشنایی

جدایی جوی ازین یاران، جدایی

ز خلق آن ماه چون اندیشه میکرد

شکیبایی و دوری پیشه میکرد

برآشفت و پریشان کرد نامش

به دست قاصدی گفتا پیامش

< نامهٔ دوم ا...

        

حکایت >