حمایت از گنج‌نما
 

فرد

مرا جویی و از من دور مانی

چو دل گرمی کنم رنجور مانی

< رسیدن نامه...

        

غزل >