حمایت از گنج‌نما
 

رسیدن نامهٔ معشوق به عاشق

چو بشنید این حدیث از هوش رفته

بیفتاد این سخن در گوش رفته

دلش با آن گران پاسخ دژم بود

هنوز اندر وفا ثابت قدم بود

همی دانست کان خواری به دل نیست

ز معشوقان دل آزاری به دل نیست

< خلاصهٔ سخن

        

فرد >