حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

ضرورت خود یقینست این و آن را

که کس دشمن ندارد دوستان را

بداند، هر که او آگاه باشد

که دلها را به دلها راه باشد

درستانی، که عشق راست ورزند

چو بید نو بهر بادی نلرزد

< حکایت

        

رسیدن نامه... >