حمایت از گنج‌نما
 

تمامی سخن

دگر نوبت، چو باد نوبهاری

به عاشق برد بوی دوستداری

به هوش آمد، بنالید از خطابش

نوشت این چند بین اندر جوابش

< نامه سوم از...

        

حکایت >