حمایت از گنج‌نما
 

فرد

بگویم با تو سر سینهٔ خویش

بپردازم غم دیرینهٔ خویش

< رسیدن نامه...

        

غزل >