حمایت از گنج‌نما
 

رسیدن نامهٔ عاشق به معشوق

چو آن شیرین سخن این نامه بر خواند

در آن بیچارگی کردن فرو ماند

به ننگ و نام خود لختی نظر کرد

سخن‌هایی، که بود، از دل بدر کرد

غرور حسن بود اندر سر او

نمی‌شد رام طبع کافر او

< خلاصهٔ سخن

        

فرد >