حمایت از گنج‌نما
 

تمای سخن

دل آن ماه نیز این فکر میکرد

کزان عاشق به خواری ذکر میکرد

چو اندر کیسه اندک دید سیمش

به سنگ انداز هجران کرد بیمش

بگفت این نامه را تا: نقش بستند

نخستین زهر در شکر شکستند

< نامهٔ چهار...

        

حکایت >