حمایت از گنج‌نما
 

فرد

نخواهم با تو پیوستن به یاری

تو خواهی گریه میکن، خواه زاری

< شنیدن عاشق ...

        

غزل >