حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

از آن دلدار هر جایی چه خیزد؟

که او هر ساعت از جایی گریزد

چو صورت هست معنی نیز باید

برون از حسن خیلی چیز باید

نه هر گوهر که بینی شب چراغست

نباشد گل به هر وادی که راغست

< حکایت

        

شنیدن عاشق ... >