حمایت از گنج‌نما
 

تمامی سخن

دل عاشق بدان فکرت چو برخاست

زبان خامه را پاسخ بیاراست

رقم زد بر بیاض نامه چون زر

بدین سان نکتهای تازه و تر

< نامهٔ پنجم ...

        

حکایت >