حمایت از گنج‌نما
 

مثنوی

تو از من چون به زودی سیر گشتی

مرا روباه دیدی،شیر گشتی

< شنیدن معشو...

        

غزل >