حمایت از گنج‌نما
 

شنیدن معشوق سخن عاشق را

بدان آتش رخ آوردند چون دود

حقیقت نکتهای آتش اندود

به خشم از سر گرفت آن تندخویی

چنین باشد جواب تندگویی

چو بد کردی، کنندت بد مکافات

رسی از آفت انگیزی بفات

< خلاصهٔ سخن

        

مثنوی >