حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

چرا بر زورمندی تند گردی؟

که گر تندی نماید کند گردی

چو سنگ از آب هر سیلی چه رنجی؟

اگر مجنونی از لیلی چه رنجی؟

< حکایت

        

شنیدن معشو... >