حمایت از گنج‌نما
 

تمامی سخن

سمن بر تند شد از گفتن او

بجوشید از غضب خون در تن او

نوشت این نامهٔ دلسوز را باز

جوابی پر عتاب و عشوه و ناز

< نامه ششم از...

        

حکایت >