حمایت از گنج‌نما
 

مثنوی

نخواهی گشت با وصلم هم آواز

کناری گیر و با هجران همی ساز

نخواهم در تو پیوستن بیاری

تو خواهی گریه میکن، خواه زاری

< شنیدن عاشق ...

        

غزل >