حمایت از گنج‌نما
 

شنیدن عاشق سخن معشوق را

به زودی قاصدی این نامه چون باد

بیاورد و بدان آشفته دل داد

چو عاشق دید کار خویش مشکل

به زاری با دل خود گفت: کای دل

مشو در بند او کز مهر دورست

نمی‌خواهد ترا، آخر نه زورست

< خلاصهٔ سخن

        

مثنوی >