حمایت از گنج‌نما
 

تمامی سخن

ز چشم سوکوار اشکی چو باران

همی بارند مسکین سوکواران

شب تاریک او بیدار تا روز

همی گفت این سخن با گریه و سوز

< نامهٔ هفتم ...

        

حکایت >