حمایت از گنج‌نما
 

مثنوی

به بوی وصل بودم شادمانه

چه دانستم که خواهد بودیا نه؟

< شنیدن معشو...

        

غزل >